Pwy di Grŵp Cynefin?

Grŵp Cynefin

Ffurfiwyd Grŵp Cynefin ym mis Ebrill 2014 drwy uno Tai Clwyd a Thai Eryri. Roedd gan y ddwy gymdeithas dai fwy na 70 o flynyddoedd o brofiad o ddarparu tai fforddiadwy a datblygu cymunedau ar draws gogledd Cymru.

Rydym ni’n darparu mwy na 4,500 o gartrefi, yn cynnwys tai cymdeithasol i’w rhentu, tai rhent canolraddol a chartrefi arbenigol ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth. Mae’r gwasanaethau cymunedol eraill yn y grŵp yn cynnwys asiantaethau Gofal a Thrwsio, Hwyluswyr Tai Gwledig a gwasanaethau cymorth i bobl fregus. Mae’r Grŵp cyfan yn cyflogi mwy na 200 o bobl.

Mae’r cyfan rydym ni’n ei wneud yn canolbwyntio ar wneud gwahaniaeth, a mwy na thai.