Cylchlythyr Mis Mai

CYLCHLYTHYR MIS MAI 2018

Congl Meinciau yw Canolfan Fenter sydd wedi gael ei leoli ym Motwnnog, Pwllheli. Mae’r canolfan gyda swyddfeydd a gweithdai i rhentu i unrhyw funses ag yn cynnal wahanol digwyddiadau a cyrsiau dros y flwyddyn yn eu ystafell cyfarfod ag ystafell hyfforddiant. 

 

Swyddfeydd Ar Gael

A ydych chi’n chwilio am ofod swyddfa neu weithdy? Rydym yn cynnig gofod ar gyfer busnesau o bob math yma ym Motwnnog. Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swyddfa ar ôl i’w rhentu i unrhyw fusnesau sydd eu hangen. Mae’r ddwy swyddfa yn hollol wahanol. I ddatgan diddordeb, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y ganolfan.

Mae un o’r swyddfeydd yn berffaith i rywun sydd yn meddwl cychwyn busnes, neu i rywun sydd yn chwilio am ofod swyddfa er mwyn newid lleoliad o weithio o adref. Mae’r ail swyddfa ychydig yn fwy ac yn swyddfa berffaith i fusnes sydd yn debygol o dyfu. Trwy’r ffenestri mawr yn y swyddfa, ceir golygfa wych o’r byd natur sydd o gwmpas y pentref.

 

Cyrsiau

Yn y ganolfan fenter rydym yn cynnal amryw o gyrsiau gwahanol! Dyma’r cyrsiau fydd yn rhedeg am y misoedd dros yr haf:

Busnes Cymru: Syrjeri Un i Un Cymorth Tendro – 05/06/2018

Rydym yn cydweithio gyda Busnes Cymru i gynnig cymorth tendro un i un i fusnesau ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth i dendro yn llwyddiannus.

Hyfforddiant Rheoliant Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) – 05/06/2018 (llawn) & 18/06/2018

Oherwydd llwyddiant ein sesiwn hyfforddiant gyntaf gyda Chwmni CELyn, rydym wedi trefnu dwy sesiwn hyfforddiant Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ychwanegol. Mae’r ddeddf Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn dod i rym ar 25ain o Mai – mae’r ddeddf yma yn effeithio chi os ydych yn delio gyda gwybodaeth neu ddata personol. Trwy’r sesiynau hyfforddiant mae Cwmni CELyn yn darparu gwybodaeth sydd ei angen i ddeall y ddeddf newydd. Cewch ddysgu sut mae’r ddeddf yn eich heffeithio chi, a beth sydd angen i chi ei wneud i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r ddeddf newydd. Rydym yn cynnal y sesiwn hyfforddiant ychwanegol ddydd Mawrth 05/06/2018 a dydd Llun 18/06/2018.

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle 12/06/2018 – 9.30AM – 4.00PM – £50.00 +  TAW

A wyddoch chi beth i’w wneud mewn argyfwng? Mae gennym gwrs Cymorth Cyntaf yn y ganolfan unwaith eto a fydd yn darparu’r wybodaeth sydd ei angen arnoch. Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Cewch ddysgu am:
• Swyddogaeth y Cymhorthydd Cyntaf
• Adfywio / Resuscitation
• Cadw’r llwybr anadlu’n glir
• Dysgu sut i ddefnyddio defibrillator
• Tagu
• Dysgu sut i berfformio CPR mewn argyfwng
• Yr Ystum Adferol / Recovery position
• Gwaedu allanol
• Trin anafiadau bychain

Syrjeri un i un Cymorth Busnes gyda Busnes Cymru 28/06/2018

Rydym yn cydweithio gyda Busnes Cymru i gynnig cefnogaeth busnes un i un gyda chynghorydd busnes ar gyfer pobl sydd yn ystyried cychwyn busnes neu rywun sydd yn edrych am gymorth busnes cyffredinol. 

Byddent yn trefnu a chynnal mwy o gyrsiau yn y misoedd nesaf! Cadwch lygad ar ein cylchlythyrau, Facebook, Twitter, instagram a phosteri o amgylch yr ardal. Os ydych angen sicrhau eich lle ar unrhyw cwrs, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn ag unrhyw ddigwyddiad neu gwrs sydd ymlaen yn ein canolfan, cysylltwch â ni yma yn Congl Meinciau – 01758 770 000 neu post@conglmeinciau.org.uk.

 

Digwyddiad Gwybodaeth a Rhwydweithio

Fel rhan o wythnos busnes Gwynedd, fe wnaethom gynnal sesiwn gwybodaeth a rhwydweithio yma yn Congl Meinciau. Ar y diwrnod, fe wnaeth Busnes Cymru  Banc Datblygu Cymru, Be Nesa Llyn? , Cymraeg Byd Busnes, a Daffodil Foods roi cyflwyniadau i’r sawl a oedd wedi mynychu. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i fusnesau rhwydweithio gyda busnesau eraill. Rydym yn edrych ymlaen i baratoi digwyddiad arall fel hyn y flwyddyn nesaf.

 

Swyddog Gweinyddol

Ym mis Mawrth, fe ymunodd aelod newydd o staff â’r ganolfan. Fe gychwynnodd Cari Taylor ar ei swydd fel Swyddog Gweinyddol yn Congl Meinciau. Bydd Cari yn cydweithio gyda Darren Morley, rheolwr y ganolfan ym Motwnnog. Mae Cari wedi bod yn mwynhau ei swydd yn ei mis gyntaf ac yn mwynhau’r cyfle i gael mwy o brofiadau a sgiliau newydd yn ogystal â datblygu ac ehangu’r sgiliau hynny. Cafodd y swydd hon ei sicrhau drwy’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â Thwf Swyddi Cymru ar eu gwefan – https://www.careerswales.com/cy/swyddi-a-hyfforddiant/chwilio-am-swydd/chwilio-am-gyfle/beth-yw-twf-swyddi-cymru/.

 

Dylunio Imbyll

 Mae cwmni newydd wedi ymuno â’r ganolfan i logi swyddfa gennym ni! Croeso mawr i gwmni Dylunio Imbyll – Rydym yn falch iawn fod Imbyll wedi ymuno gyda ni yn Congl Meinciau. Ymunodd Dylunio Imbyll â’r ganolfan yng nghanol mis Mai. Asiantaeth greadigol yw Dylunio Imbyll sydd yn cynnig gwasanaeth i fusnesau sydd angen creu gwefan neu sydd angen ail-ddatblygu eu gwefan, gwasanaeth dylunio logo a brandio, a chefnogaeth marchnata a chyfryngau cymdeithasol ymysg gwasanaethu eraill. Ceir mwy o wybodaeth am Ddylunio Imbyll ar eu gwefan – http://imbyll.com/en/. Rydym yn edrych ymlaen i weld sut fydd y busnes yn tyfu a datblygu dros amser yma yn y ganolfan.

 

Deddf Rheoliad Data Cyffredinol (GDPR)

 Mae’r Ddeddf Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd yn dod i rym ar y 25ain o Fai. Mae’r Ddeddf Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yma yn effeithio unrhyw fusnes neu sefydliad sydd yn delio gyda data personol. Felly, mae hynny yn golygu bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn ymwybodol sut mae’r ddeddf newydd yn eich heffeithio a beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith newydd.

Yn Congl Meinciau, cynhaliwyd cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg gan Cwmni CELyn ar y 30ain o Ebrill. Roedd y cwrs hwn yn sicrhau bod y mynychwyr yn ymwybodol beth y maent angen ei wneud i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r ddeddf Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd. Gyda’r un amlinelliad a phwrpas, bydd cwrs trwy gyfrwng y Saesneg yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Fenter Congl Meinciau ddydd Mawrth, 05/06/2018 (sydd yn llawn) a diwrnod ychwanegol ddydd Llun 18/06/2018. Os ydych yn credu fod y cwrs hwn yn berthnasol i chwi gan eich bod angen sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r ddeddf newydd, cysylltwch â ni cyn gynted ag sydd yn bosib i archebu eich lle ar y cwrs hwn gan fod llefydd yn brin iawn – 01758 770 000 neu post@conglmeinciau.org.uk

Dyma adnoddau i chi gael gwybodaeth ynglŷn â’r ddeddf newydd:

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/information-hub/how-prepare-your-business-general-data-protection-regulation-0

https://www.walesonline.co.uk/special-features/everything-you-need-know-general-14254560

 

Cyfraddau Isafswn Cyflog A Chyflog Byw Cenedlaethol

Mae cyfraddau’r isafswm cyflog cenedlaethol a’r cyflog byw cenedlaethol wedi cynyddu ers mis Ebrill 2018, a bydd rhaid i fusnesau wneud yn siwr eu bod yn dilyn y rheolau newydd.

Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cyfraddau newydd yma:

https://www.gov.uk/cyfraddau-isafswm-cyflog-cenedlaethol

 

Diffibriliwr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym ni bellach beiriant defibrillator y tu allan i’r Ganolfan. Diolch i’r grŵp Calonnau Cymunedol Botwnnog (Gwyneth a Noel) am ei waith caled yn casglu’r arian ac am drefnu i’w gael yma. Cawsom noson lwyddiannus yn y Ganolfan Fenter yn ymarfer sut i’w ddefnyddio. Roedd dros 50 o gymdogion y pentref wedi mynychu ar y noson – diolch i Sue am arwain ar y noson ac i Cegin Grug am y lluniaeth. Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd tuag at y peiriant.

 

 

Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, unrhyw ymolhiadau , neu angen sicrhau eich lle ar unrhyw cwrs cysylltwch gyda ni yn yr ganolfan.

Rhif cyswllt: 01758 770 000
E-bost: post@conglmeinciau.org.uk

Cofiwch cadw eich llygaid ar ein cyfrangau cymdeithasol ar gyfer newyddion ar cyrsiau, digwyddiadau, a gwybodaeth ychwanegol. 

If you would like to receive this newsletter in English then please do not hesitate to contact and ask.