Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi busnes Llywodraeth Cymru. Mae ei wefan gynhwysfawr ddwyieithog yn cynnig ystod eang o adnoddau i helpu busnesau o bob maint i dyfu. Maent hefyd yn cynnig gweithdai a chefnogaeth 1 i 1 sydd yn cael ei gynnal yn Congl Meinciau ar adegau.

Ffôn: 01745 585 025
E-bost: northwales@businesswales.org.uk
Gwefan: www.businesswales.gov.wales

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru ag maent yn darparu cymorth i entrepreneuriaid i gael ymwybyddaieth byd busnes ag yn helpu i ddatblygu eu syniadau menter. Mae Syniadau Mawr Cymru yn darparu gwybodaeth ar pa sgiliau sydd ei angen i creu busnes ag sut i datblygu sgiliau, dysgu am y perthynas rhwng y busnes ag ei cwsmeriad, sut i marchnata’r busnes a cyflogi aelodau staff. Yn ogystal a hynny rydych hefyd yn medru gael cymorth sut i cychwyn busnes yn rhan- amser ag sut i cychwyn busnes o cartref, ag sut i cynhyruchu eich syniadau.

Ffôn: 03000 603 000
Gwefan: businesswales.gov.wales/bigideas

Cronfa benthyciadau di-log ar gyfer pobl Pen Llŷn i gychwyn busnes newydd neu i dyfu busnes sy’n bodoli’n barod. Mae’r cynllun bellach ar agor i bobl o bob oedran.

Ffôn: 01766 514 057
E-bost: katie@mentermon.com
Gwefan: benesallyn.wordpress.com

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi’n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu. Cyllid hyblyg ar i fusnesau yng Nghymru o £1,000 i £5 miliwn. Benthyciadau ac ecwiti. Wedi’u diogelu a heb eu diogelu.

Ffôn: 0800 587 4140
E-bost: gwyb@bancdatblygu.cymru
Gwefan: developmentbank.wales

Mae’r Gronfa yn gweithredu o fewn ffiniau Cyngor Gwynedd ac fe ddylai pob busnes fod â’i ganolfan weithredu neu fod â nifer sylweddol o’i weithwyr parhaol llawn amser o fewn ffiniau Gwynedd. Mae cymhwyster wedi ei gyfyngu i fusnesau (yn cynnwys mentrau cymdeithasol) sy’n gymwys fel busnesau Bach a Chanolig (BBaCh).

Pwrpas y benthyciad yw creu neu ddatblygu busnes ac nid i ad-dalu dyledion neu fenthyciadau eraill.

Bydd benthyciadau bach a wneir gan y Gronfa rhwng £25k a £100k, gyda’r cyfle i fenthyg symiau uwch (benthyciad Ased o hyd at £750k) cyn belled â’i fod wedi ei gefnogi gan warant seiliedig ar ased gwerth da (tir ac adeiladau yn nodweddiadol).

Ffôn: 01286 679 778
E-bost: busnes@gwynedd.gov.uk
Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau

Ar gael i gynorthwyo busnesau i gwneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn y byd busnes. Maent yn gallu darparu gwasanaeth pwrpasol sy’n ateb eich gofynion chi, cynnig cyngor a syniadau ymarferol, a’ch cyfeirio at gymorth pellach perthnasol.

Mae’r fath o chefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys:

  • dangos sut i gynnig mwy o wasanaeth i gwsmeriaid yn Gymraeg
  • cyfieithu arwyddion, bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim
  • gwella’r defnydd o’r Gymraeg rhwng staff a chwsmeriaid
  • cyfeirio chi at ddarparwyr dysgu a fydd yn gwella sgiliau Cymraeg ar bob lefel
  • dangos sut i recriwtio siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
  • helpu chi deall pwy yw’r cwsmeriaid a sut y gall y Gymraeg fod yn bwysig iddyn nhw
  • cynnig cefnogaeth ar sut i farchnata a hyrwyddo’r busnes ymysg siaradwyr Cymraeg.
  • darparu nwyddau dwyieithog megis arwyddion ar agor ac ar gau a bathodynnau sy’n dangos fod staff yn gallu siarad, neu’n dysgu, Cymraeg

Ffôn: 01766 514 057
E-bost: paul@mentermon.com
Gwefan: cymraeg.llyw.cymru

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiswyddo ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Mae dau becyn ar gael i chi os ydych chi’n rhoi swydd i rywun sydd wedi’i ddiswyddo:

  • mae Cefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr, yn talu cyflogwyr sy’n penodi unigolion gafodd eu diswyddo yn y 3 mis diwethaf. Mae’r pecyn hwn yn cynnig hyd at £3,000 sy’n cael ei dalu mewn pedwar rhandaliad fel cyfraniad at gostau cyflog
  • mae Cefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr yn gronfa ddewisol ar wahân sy’n cynnig hyd at £1,000 i gyflogwr ei ddefnyddio i dalu costau hyfforddiant sy’n berthnasol i swydd y sawl y mae wedi’i benodi.

Caiff y cyflogwr ddewis a yw am ymgeisio am Cefnogaeth gyda Recriwtio ar ei ben ei hun neu am Gefnogaeth gyda Recriwtio a Hyfforddi. Nid yw’n bosibl i chi gael Cefnogaeth Hyfforddi oni bai eich bod yn cael Cefnogaeth Recriwtio hefyd.

Ffôn: 03000 255 888
E-bost: reactenquiries@gov.wales
Gwefan: gov.wales/topics/educationandskills